Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA YAPIM İŞLERİ CİROSUNA İLİŞKİN BEYANDA BULUNMAMASI NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-1130

“İdari Şartname düzenlemesine göre ihalede isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi kapsamında yapım işleri cirosunu beyan etmeleri gerektiği ya da yapım işleri cirosuna ilişkin kriteri sağlanamıyorsa, yapım işleri cirosunun ve toplam cironun birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği, beyan edilen yapım işleri cirosunun karşılanması gereken asgari yapım işleri cirosunun yarısı kadar, toplam cironun teklif edilen bedelin %40’ından az olmaması halinde iş hacmine ilişkin kriteri karşılanmış olacağı dikkate alındığında yapım işleri cirosuna ilişkin beyanda bulunulmamasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekliye ait iddiaya konu iş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygun olduğu, belge tutarının karşılanması gereken tutardan fazla olduğu, iş deneyim belgesinin ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan bir işe ilişkin olduğu,

 

Anılan istekliye ait geçici teminat mektubu tutarının karşılanması gereken tutardan fazla olduğu, teminat mektubu geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de belirlenen tarihten önce olmadığı ,

 

Banka referans mektubu tutarının karşılanması gereken tutardan fazla olduğu, anılan isteklinin karşılanması gereken bilanço oranlarını karşıladığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname düzenlemesine isteklilerin yapım işleri cirosuna ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyanda bulunmaları gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yapım işler cirosuna ilişkin beyanda bulunulmadığı tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.