Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YER ALMAYAN BİR KRİTERE İSTİNADEN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UM.I-1381

“Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabilmesi için; başvuruya konu ihalede beyan ettiği bilgi/belgeleri sunmaması veya sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamaması veyahut numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesinin başarısız sonuçlanması gerektiği dikkate alındığında, ihale komisyon kararında yer alan “…klinik kullanımda kalite ve kullanım yönünden değerlendirildiğinde daha iyi olduğundan ve ürünler arasında fiyat farkı olmadığından şeklindeki gerekçeyle ihaleye dokümanında yer almayan bir kritere istinaden başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.”