Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN “TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR” BELGESİNİN UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANMAMASI NEDENİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-658

“Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesindeki düzenleme doğrultusunda, isteklilerden, başvuru sahibinin iddiasına konu Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar belgesinin teklif dosyasında sunulmasının istendiği, anılan düzenleme ile söz konusu belgenin bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği, yine bu düzenlemenin İlgili Uygulama Yönetmeliği’nin 58/A maddesinin 8 numaralı alt maddesinde yer alan hüküm ile uyumlu olduğu, ihale dokümanının ekinde yer alan ilgili standart formda, isteklilerin hazırlaması istenilen Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar belgesine yer verildiği, ihaleye katılan 5 istekli arasında, başvuru sahibi istekli haricindeki 4 isteklinin iddiaya konu belgeyi uygun şekilde hazırlamış ve idareye sunmuş olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan tabloda ise bilgi sunulması istenilen tüm satırların “Teknik şartanameye cevap dosyaları numuneler ile birlikte idarenize tarafımızca teslim edilecektir.” ifadesi ile doldurulduğu, tabloda yer alan teknik özelliklerin karşılandığına ve bu hususun hangi doküman ile tevsik edildiğine ilişkin herhangi bir hususa yer verilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin anılan yeterlik kriterinin karşılanmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdarenin ihale sürecini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüttüğü, başvuru sahibinin iddialarına konu düzenlemelerin esasa etkili bir sonuç doğurmadığı,  ihale sürecinde, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesini zedeleyen bir hususun görülmediği, ek olarak başvuru sahibi isteklinin numunesinin katalog ve garanti koşullarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği idare tarafından belirtilmiş olmasına rağmen isteklinin teklifinin, Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar belgesinin uygun şekilde hazırlanmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususu da göz önünde tutularak başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”