Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTENEN BELGELERİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ HK.

KARAR: VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İSTENEN BELGELERİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATLARI GELİR KAYDEDİLİR

KARAR NO : 2023/UM.I-163

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“Dilekçe ekindeki belgeler incelendiğinde başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi istekli adına V… Bankası Pendik E-5 Şubesince 10.11.2020 tarihinde düzenlenmiş ve yetkili kişiler tarafından imzalanmış geçici teminat mektubunun, temsile ilişkin bilgileri ihtiva eden 12.02.2020 tarih ve 1… sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 1156 ve 1157’nci sayfalarının, istekli tarafından doldurulup imzalanmış ve kaşelenmiş Ek-2 Teknik Şartname’ye cevaplar ve açıklamalar dokümanının, D… A… adına Nevşehir 1. Noterliği tarafından 04.02.2020 tarihinde düzenlenmiş ve onaylanmış imza sirkülerinin, NMI 450L8A tipi makinaya ilişkin ingilizce içerikli iki sayfa teknik özellikler dokümanı, bir sayfa tork ve akım çizelgesi ile üç sayfa teknik resim çizimleri, ingilizce içerikli bir sayfa marş motoru tarafından sağlanan motor koruma ve ölçüm işlevi bilgisi, ingilizce içerikli bir sayfa SSM-63200-E-S08 model numaralı makinaya ilişkin bilgi tablosu ve bir sayfa teknik resim bilgilerinin yer aldığı; ancak yeterlilik bilgileri tablosunda diğer belge satırına beyan ettiği ortakların sermaye dağılımını gösterir hazirun cetveline (pay defteri) ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı görülmüştür.

 

mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile Teknik Şartname’ye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı, bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılacağı anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; idarenin başvuru sahibi istekliye gönderdiği 08.12.2022 tarihli yazı içeriğinde belirtilen belgelerden imza sirküleri ve geçici teminat mektubunun başvuru sahibi istekli tarafından mevzuata uygun olarak sunulduğu, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde belirtilen ve teklif edilen ürünün/ürünlerin şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulacak teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya fotoğrafa ilişkin belgelerden Teknik Şartname’ye cevaplar ve açıklamalar dokümanının da imzalanıp, kaşelenip mevzuata uygun olarak sunulduğu; ancak motor ve pompalara ait yük ve ara yatakların yağlama sistemi ile ilgili açıklamaları, taahhüt edilen pompalara ait efektif güç sarfiyatı ve verim değerlerini ve alım konusu düşey milli dik türbin pompa, OG elektrik motoru ve soft starterli yol verme panosu’na ait teknik bilgilerin yer aldığı katalog, prospektüs, teknik resim veya teknik dokümanlara ilişkin sunulan belgelerin bir kısmının eksik sunulduğu ve sunulan bir kısım belgenin ise Türkçe tercümelerinin sunulmadığı, yeterlik bilgileri tablosunun “diğer belgeler” satırında beyan edilen sermaye dağılımını gösterir hazirun cetveline (pay defteri) ilişkin herhangi bir belgenin de sunulmadığı anlaşıldığından, idarece mevzuat gereği verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hükmü gereği tesis edilen teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca geçerli teklif sahibi diğer iki isteklinin de benzer gerekçeler ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli teklif kalmadığından ihalenin 29.01.2021 tarihinde iptal edildiği görülmüş, geçerli teklif kalmayan ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmış, bu bakımdan başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”