Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZ EDİLEN İŞLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İTİRAZ EDİLEN İŞLEMİN DİĞER ADAY VEYA İSTEKLİLERE İLİŞKİN OLARAK DA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ:25.01.2023

KARAR NO:2022/MK-22

“Davacı Z…A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11.İdare Mahkemesinin 28.12.2022 tarihli ve E:2022/2368, K:2022/3021 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca 29.09.2022 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Silvan Barajı Deplase Yolları (Kulp-Lice İl Yolu Sarımçay Varyantı Km:13+550 – 27+350 Arası, Kulp-Muş İl Yolu Km:37+400 – 49+840 Arası ve Kulp-Hamzalı İl Yolu Km:0+000 – 19+975 Arası Kesimleri) Yapım” ihalesine ilişkin olarak dava dışı A…A. Ş.- Ş… A.Ş. – K… A.Ş.-A…A.Ş. İş Ortaklığınca yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurusu neticesinde itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 19.10.2022 tarih ve 2022/UY.II-1268 sayılı kararının alındığı, davacı şirket tarafından, bu kararın “B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesi yönünden yapılan inceleme” başlığı altında incelenen kısmında ayrıntılı ifadelere yer verilmediği ileri sürülerek iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, davalı idare tarafından, ihaleye geçerli teklif veren isteklilerin fiyat tekliflerinin eşit muamele ilkesi kapsamında incelenip incelenmeyeceği hususundan kaynaklanmaktadır. Aktarılan düzenlemelere göre, davalı idarenin itirazen şikâyet başvurularını; başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususların yanında ayrıca eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açısından da incelemesi gerekmektedir. Bu incelemede, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bakılan davada, davalı idarece eşit muamele ilkesi yönünden dava konusu Kurul kararında herhangi bir değerlendirme yer almadığı, başvuru sahibinin iddiaları kapsamında itiraz edilen hususlara ilişkin olarak diğer aday ve isteklilerin tekliflerinin de değerlendirilmesi gerektiğinin açık olduğu, yukarıda yer verilen düzenlemelerde açıkça eşit muamele ilkesi yönünden değerlendirmelerde bulunacağının düzenlendiği, ihlal veya hukuka aykırılık olmasa da bunun ayrı bir başlık altında açıkça belirtilerek değerlendirmenin bu şekilde yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurularında başvuru sahiplerinin iddiaları kapsamında eşit muamele ilkesi yönünden diğer aday ve isteklilerin tekliflerinin de değerlendirilmesi gerekirken, bu husus değerlendirilmeden “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik‘in 18. maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilememiştir.” şeklinde tesis edilen Kamu İhale Kurulu’nun 2022/UY.II-1268 sayılı kararında eksik inceleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”