Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURU BEDELİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYETTE BULUNANLARCA YATIRILMASI ZORUNLU OLAN BAŞVURU BEDELİNİN SÜRESİ İÇİNDE KURUM HESAPLARINA YATIRILMAMASI HALİNDE BAŞVURU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.IV-994

4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 03.08.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 03.08.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresini izleyen ilk işgünü olan 15.08.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”