Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ HK.

KARAR: İSTEKLİ BAŞVURUNUN KONUSUNU, SEBEPLERİNİ  VE DAYANDIĞI DELİLLERİ İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BELİRTMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2014/1605

KARAR TARİHİ : 12.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

…Davacının ikinci iddiasına yönelik Kamu İhale Kurulu kararı incelendiğinde;

…İhaleyi gerçekleştiren idarece 11. kısma ilişkin olarak teklif veren isteklilere gönderilen 04.11.2013 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında ise, aşırı düşük teklif açıklamalarının 3  günlük örnek menüler esas alınarak hazırlanmasının istenildiği, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında ise; aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere verilen 3 günlük örnek menünün ihale konusu iş kapsamında hazırlanması öngörülen yemek kompozisyonunun tamamını yansıtabilecek nitelikte olduğu belirtilerek davacının iddiası reddedilmiş ise de; ihaleye ilişkin Teknik Şartnamede  örnek yemek menüsü olarak haftalık normal menü örneği ve haftalık diyet menü örneğine yer verildiği, idarelerin Kamu İhale Kurulu kararlarını aynen ve gecikmeksizin yerine getirmek zorunda oldukları, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında haftalık örnek yemek menüsü yerine üç günlük örnek menüsü belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin ise, Kamu İhale Kurulu kararının gereği gibi yerine getirilmemesi anlamına geldiği dolayısıyla, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Davalı İdarece üçüncü iddia içerisinde incelenen F. Tem. Bilg. Yem. Gıda Org. Turz. San.  Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde ise; İşçilik maliyetleri hesaplanırken 6  aylık dönemler itibariyle asgari ücrete gelmesi beklenen zamların da dahil edilmesi suretiyle 9 işçinin 24  aylık ücretinin ulusal bayram ve tatil günleri ile fazla mesai ücretleri de dahil olmak üzere 323.2237,64  TL  olarak hesaplandığı, damga vergisi, karar pulu ve KİK payı giderleri için 33.873,024 TL sözleşme gideri öngörüldüğü, söz konusu istekli tarafından, yemek malzemelerine ilişkin olarak sunulan ve H.H.K. (P. Gıda ) tarafından sunulan proforma faturaya ilişkin olarak, proforma faturayı düzenleyen P. Gıda P. Gıda (H.H.K.) nın www.ticaretsicil.gov.tr adresinde kaydı tespit edilemediği, adı geçen Şahıs/firmanın Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olup olmadığına ilişkin olarak Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapılan yazışmalara neticesinde Odaya kaydının bulunmadığı anlaşıldığından aşırı düşük teklif  açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği, davalı idarece bu durumun ihale sonucu üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından bahisle davacı iddiasının reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davalı idarece, davacının üçüncü iddiası içerisinde incelenmiş olan, proforma faturaların kaynağını oluşturan ‘maliyet/satış tutarı tespit tutanakları’ nın istenilerek incelenmesi ile proforma faturalar üzerinde bulunan imzaların sahibi olan meslek mensuplarının proforma faturayı düzenleyen firmalar ile arasında tam tasdik sözleşmesi bulunmadığı ya da beyannamelerini imzalamaya yetkili olmadıkları iddiası değerlendirildiğinde ise;

Yukarıda yer verilen açıklamalar karşısında, davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan, proforma faturaların kaynağını oluşturan ‘maliyet/satış tutarı tespit tutanakları’nın istenilerek incelenmesi ile proforma faturalar üzerinde bulunan imzaların sahibi olan meslek mensuplarının proforma faturayı düzenleyen firmalar ile arasında tam tasdik sözleşmesi bulunmadığı ya da beyannamelerini imzalamaya yetkili olmadıkları yolundaki iddialarının somut ve ciddi nitelikte iddialar olduğu ve bu iddiaların yer aldığı başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. Maddesinin 4. Fıkrasının (d) bendinde yer alan ‘başvurunun konusu, sebepleri  ve dayandığı delillerin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği’ yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, belirtilen iddialar yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu işlemin bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Davacının dördüncü iddiasına yönelik Kamu İhale Kurulu kararı incelendiğinde;

… Olayda, S. Gıda Mad.  Tur. İnş. Taah. Tem. Yem. ve Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile H. Yem. ve Tem. Hizm. İnş. Tahh. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte tüm isteklilerin de ihaleyi gerçekleştiren idarece teklif geçerlik süresinin uzatılmasının istenilmesi gerekmekte olup, bu hususa riayet edilmemiş olması Kamu İhale Hukukunun temel ilkelerinden olan eşit muamele ilkesine aykırılık arz ettiğinden, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.