Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ HK.

KARAR: İDAREYE YAPILAN İKİNCİ ŞİKAYET BAŞVURUSU İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİNİ YENİDEN İHYA ETMEZ

KARAR NO : 2022/UH.IV-1311

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Başvuru sahibinin idareye 08.08.2022 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusu üzerine süresinde alınan kararın, başvuru sahibine 15.08.2022 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin idarece alınan kararın tebliğ tarihini (15.08.2022) izleyen 10 (on) gün içinde 25.08.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar -idarenin cevabında kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtilmesine rağmen- Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken; bu süreyi geçirdikten sonra 21.10.2022 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru sahibi dilekçesinde; “başvurularının reddedildiğine ilişkin (15.08.2022 tarihinde) verilen cevap haricinde, aynı gün bir diğer istekli F… Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’nin şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta, ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklifin idarenin vereceği karara göre değişebileceğinin belirtildiğini ve bu nedenle idarenin karar verme süresinin sınırsız şekilde açık bırakılmasından dolayı firmalarının tereddüde düşürüldüğünü ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunma gereğinin duyulmayarak sonucun beklendiğini, ancak nihayetinde idarece kesinleşen ihale kararının düzeltilmesine gerek olmadığının ve aynı şekilde uygulanması kanaatine varıldığının belirtilerek düzeltici işlem tesis edilmediğinin” bildirildiğini belirtmiş olmakla birlikte, bu durumun yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri gereğince, başvuru sahibinin kendi yapmış olduğu şikayet başvurusunun idarece reddedilmesi üzerine 25.08.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerektiği hususunu geçersiz kılmayacağı, bir diğer ifadeyle bu süreyi geçirdikten sonra 21.10.2022 tarihinde yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresinde yapılmış olduğu sonucunu doğurmayacağı açıktır.

Bununla birlikte İdarece ihale üzerinde bırakılan istekli F… Limited Şirketi’ne 05.10.2022 tarihinde gönderilen sözleşmeye davet yazısından sonra başvuru sahibinin 07.10.2022 tarihinde idareye yaptığı ikinci şikayet başvurusu, idarece başvurunun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle 12.10.2022 tarihinde reddedilmiş olup, bu bağlamda başvuru sahibi tarafından 07.10.2022 tarihinde idareye yapılan ikinci şikayet başvurusunun, itirazen şikayet başvuru süresini yeniden ihya etmeyeceği, dolayısıyla 21.10.2022 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”