Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARINDA İDDİALAR, MEVZUATA AYKIRI BULUNMA SEBEPLERİ İLE BİRLİKTE SOMUT BİR BİÇİMDE BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-227

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükme göre şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde  “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”e yer verilmesi zorunlu olduğundan ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan açıklamaya göre de başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasının somut ve net bir şekilde hangi istekliyi ve konuyu işaret ettiğinin belirli olmaması ve iddianın bu haliyle tüm tekliflerin yeniden incelenmesi sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının reddinin gerektiği neticesine ulaşılmıştır.”