Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/MK-217

İhale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engel bulunmadığından, 14.03.2022 tarihli 3 no.lu ihale komisyonu kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir.

 

Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak kesinleşen 14.03.2022 onay tarihli ve 3 no.lu ihale komisyonu kararının 15.03.2022 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde 21.03.2022 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarenin 29.03.2022 tarihli işlemi ile şikayetin uygun bulunmadığı, buna ilişkin kararın 29.03.2022 tarihinde davacı şirkete bildirilmesi üzerine yine Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde 30.03.2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”