Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI ÜZERİNE KURUL TARAFINDAN VERİLEN NİHAİ KARAR İLE UYUŞMAZLIK İDARİ BAŞVURU AŞAMASI BAKIMINDAN SONUÇLANDIRILMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-656

“Başvuruya konu ihalede, A… A.Ş.’nin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması üzerine 06.04.2022 tarih ve 2022/UH.I-434 ve 435 sayılı Kurul kararlarının alındığı, yapılan inceleme sonucunda söz konusu Kurul kararlarında Teknik Şartname’de düzenlenen ve yeterlik değerlendirmesinde esas alınması istenen kriterlerin/belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenmesi gerektiği, bu kısımda düzenleme yapılmaması halinde Teknik Şartname düzenlemeleri esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağının açıkça düzenlendiği, İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde demonstrasyon işlemine yönelik bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen demonstrasyon işlemi neticesinde Teknik Şartname’ye aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle  başvuru sahibi A… A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığının tespit edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

Yapılan incelemede, başvurunun 06.04.2022 tarihli ve 2022/UH.I-434 ve 435 sayılı Kurul kararlarına itiraz niteliği taşıdığı, dolayısıyla, söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”