Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: KURUL, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA YAPILAN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARININ ESASINI İNCELEYEMEZ.

KARAR NO : 2015/239

KARAR TARİHİ : 28.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 41, 42, 56

(Danıştay 13. Dairesi)

Dosyanın incelenmesinden, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/128540 ihale kayıt numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama” ihalesine davacı şirketin teklif verdiği, ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, ancak daha sonra bir takım sebeplerle sözleşme imzalayamayacağının idareye bildirildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 42’nci maddesinde belirtilen sürelerin bitiminin idare tarafından beklendiği, 24.12.2012 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi N. Grup Yem. Gıda Tem. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeye davet edildiği ve 27.12.2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, geçici teminatın usulüne göre imzalanmış sözleşme sonrasında 13.03.2013 tarihinde gelir kaydedildiği, davacının 22.03.2013 tarihinde bu durumun farkına varması üzerine 28.03.203 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece süresi içerisinde karar alınmaması üzerine davacı şirket tarafından 11.04.2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayette bulunulduğu, bu başvurunun ise 13.05.2013 tarih ve 2013/UH.I-2088 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile görev yönünden reddedildiği, bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, idare tarafından Kanun’un 42’nci maddeye göre sözleşmeye davet ile ilgili sürecin başlatılması suretiyle sözleşme imzalanmasının mümkün olduğu, anılan sürelere uygun olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurularının esasının Kurul’ca incelenmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun’un 41 ve 42’nci maddelerine göre uygun olarak 27.12.2012 tarihinde sözleşmenin imzalanmasından sonra, 28.03.2013 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine 11.04.2013 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 55 ve 56’ncı maddeleri uyarınca incelenmesi mümkün olmadığından, Kamu İhale Kurulu’nun başvurunun görev yönünden reddine ilişkin kararına karşı açılan davanın reddi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarıca Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 24.01.2014 tarih ve E: 2013/270, K: 2014/69 sayılı kararının bozulmasına…