Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİNİN İDARE KARARININ KENDİSİNE TEBLİĞİNİ İZLEYEN ON GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE, KURUMA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNMAMASI HALİNDE BAŞVURU SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-801

“Başvuru sahibinin 20.06.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 24.06.2022 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, ayrıca Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” hükmü uyarınca, idarenin şikâyete cevap yazısında on gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin açıkça belirtildiği, buna karşılık başvuru sahibinin idarenin alınan kararına yönelik olarak kararın kendisine bildirilmesini izleyen on günlük süre içerisinde, daha açık ifadeyle 04.07.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.07.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”