Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRE YÖNÜNDEN UYGUN OLMADIĞINDA BAŞVURUYLA İLGİLİ DİĞER EKSİKLİKLERİN KURUMUN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN YAYIMLANMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.IV-897

“Yapılan inceleme neticesinde sözleşmeye davet yazısının başvuru sahibine bildirildiği 24.12.2021 tarihinin şikâyete konu işlemin farkına varılma veya farkına varılmış olması gerektiği tarih olduğu, 24.12.2021 tarihinde başvuru sahibine bildirilen sözleşmeye davet yazısında en geç on gün içinde ilgili belgeleri sunmak ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalaması gerektiğinin belirtildiği, buna rağmen sözleşmeyi imzalamaktan imtina eden başvuru sahibinin geçici teminatın iade edilmesine ilişkin olarak da ilgili kararın kendisine bildirilmesini izleyen on günlük süre içinde 03.01.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 18.02.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, dolayısıyla idareye yapılan şikâyet başvurunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılması gerektiği belirtilmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma ulaşan belgeler arasında başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, başvuru süre yönünden uygun olmadığından söz konusu eksikliklerin Kurumun internet sayfası üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.”