Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İHBARNAMENİN KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİH TEBLİĞ TARİHİ SAYILIR VE TEBLİGATIN TEBELLÜĞÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ŞEKİL EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-896

“… başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurum’un internet sayfası üzerinden 07.07.2022 tarihinden itibaren yayımlandığı, başvuru sahibi vekiline gönderilen tebligatta itirazen şikâyet başvurularında yasal başvuru süresi 10 gün olduğundan tebligatın tebellüğünden itibaren 10 gün içinde şekil eksikliklerinin giderilmesi halinde esasın incelenmesine geçileceğinin bildirildiği, ancak anılan tebligatın “Adreste Yok/Kapalı-Haber kağıdı bırakıldı” gerekçesiyle başvuru sahibi vekiline tebliğ edilemediği ve kendisine 16.07.2022 tarihinde haber kâğıdı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibinin 27.07.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan eksiklik tamamlama dilekçesi ekinde usulüne uygun vekâletname örneğinin sunulduğu görülmüş olmakla birlikte şekil eksikliklerine ilişkin yapılan tebligatın, Tebligat Kanunu’nun 21’inci maddesinde yer alan “İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” hükmü gereğince başvuru sahibi vekiline 16.07.2022 tarihinde tebliğ edildiği, ancak 16.07.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 26.07.2022 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru sahibi vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerinin aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneğine ilişkin eksikliğin başvuru sahibi tarafından eksiklik tamamlama süresi içerisinde giderilmediği, bu süre sona erdikten sonra 27.07.2022 tarihinde giderildiği anlaşılmıştır. Öte yandan eksiklik tamamlama kapsamında itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”