Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: BAŞVURUNUN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU NİTELİĞİNDE OLABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE BİR HUKUKA AYKIRILIK İDDİASI İÇERMESİ, İDDİANIN GEREKÇE VE DELİLLERİ İLE DE ORTAYA KONULMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1235

“Başvuru sahibi tarafından 23.09.2022 tarihinde idareye yapılan şikâyet ve 29.09.2022 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu dilekçesinde yıkama makinası, kurutma makinası ve katlama makinesine ilişkin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin tek bir marka ve model üzerine hazırlandığı iddia edilmekle birlikte anılan Teknik Şartname’de yer alan hangi düzenlemenin, hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğunun delilleri ile ortaya konulmadığı, tek markaya yönelik hazırlandığı iddiasında herhangi bir marka adının belirtilmediği, iddiaların genel nitelikli hukuka aykırılık ifadeleri içerdiği görülmüştür.

 

Başvurunun itirazen şikâyet başvurusu niteliğinde olabilmesi için öncelikle bir hukuka aykırılık iddiası içermesi gerektiği gibi anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde iddianın gerekçe ve delilleri ile de ortaya konulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından herhangi bir hukuka aykırılık iddiasında bulunulmaksızın Teknik Şartname maddelerinin dokümanda yer aldığı şekliyle iddiaya konu edildiği, mevcut durumda başvuru sahibince öne sürülmüş somut ve incelenebilir nitelikte bir iddia bulunmadığı, ayrıca makinelerin hangi özelliklerinin hangi marka veya modeli işaret ettiği belirtilmediğinden bu hususta ilave bir araştırma yapılmasına imkan bulunmadığı, Kurum tarafından da başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı inceleme yapılabileceği dikkate alındığında Teknik Şartname düzenlemelerine yönelik başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendine aykırı olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.”