Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: KURUMA ADAY, İSTEKLİ VEYA İSTEKLİ OLABİLECEKLER ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR.

KARAR NO : 2015/104

KARAR TARİHİ : 29.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlığa konu olayda, davacı şirketin, anılan ihaleye iştirak etmek için ihale teklif zarfını ihale saatinden önce idareye teslim ettiği ve ihaleye katılarak teklif verdiği ve teklifinin kayda alındığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin söz konusu ihaleye teklif verdiği sabit olup, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye teklif vermek suretiyle istekli sıfatını haiz bulunduğundan, Kamu İhale Kurumu tarafından davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvuru ehliyeti olmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…