Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: ADAY, İSTEKLİ VEYA İSTEKLİ OLABİLECEKLER ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER.

KARAR NO : 2015/442

KARAR TARİHİ : 03.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

…Olayda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, pazarlık usulü ile idarece davet edilen istekliler arasında gerçekleştirilen ihalede doküman alması fiilen mümkün olmayan ve daha önce açık ihale usulü ile gerçekleştirilmek istenilen ancak sonuçlandırılmadan idarece iptal edilerek pazarlık usulü ile yeniden ihaleye çıkarılan aynı işin idarece iptal edilmiş bulunan ihalesine katılarak en avantajlı teklifi sunmuş olan davacı şirketin, dava konusu ihaleye karşı şikâyet ve itirazen şikayet yollarına başvurma ehliyeti bulunduğu sonucuna varılmış olup; itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin iptali üzerine davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürdüğü iddiaların kurul tarafından ihale mevzuatı uyarınca değerlendirileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, …