Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN MAHKEMEYE YAPILMASI HK.

KARAR: ÖNGÖRÜLEN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN MAHKEMEYE YAPILMASI HALİNDE MERCİİNE TEVDİ KARARI VERİLİR.

KARAR NO : 2015/686

KARAR TARİHİ : 18.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 2577

İLGİLİ MADDE NO : 15

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

…Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin yazının davacıya 21.02.2014 tarihinde tebliğ edildiği, bunun üzerine 10 günlük süre içerisinde 28.02.2014 tarihinde Konya 1. İdare Mahkemesinde dava açıldığı görülmüş olup, yukarıda yer verilen 2577 sayılı Kanunun 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre mahkemeye başvurma tarihinin merciine başvurma tarihi olarak kabulü gerekeceğinden, davacının şikâyet başvurusu süresinde görülerek işin esası hakkında değerlendirme yapılması yerine, dilekçenin Kurum kayıtlarına girdiği tarihin esas alınmasının kamu hizmetinin gerekleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Davalı idarece, 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan düzenlemeye göre dilekçelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği ileri sürülmekteyse de, anılan kanun değişikliğinin dava konusu ihalenin yapıldığı 13.11.2013 tarihinden sonra olduğu görüldüğünden, davalı idarenin bu iddiasına itibar edilmemiştir.

Öte yandan, merciine tevdi kararı verilmesi nedeniyle dilekçenin Mahkemece idareye gönderilmesi dolayısıyla başvuru bedelinin yatırılmadığı açık olduğundan, başvuru sahibinin eksik başvuru ücretini süresi içerisinde tamamlamasını teminen, eksik bilgi ve belgelerin Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanması ve eksikliklerin süresi içerisinde tamamlanması halinde işin “esasının incelenmesine geçilmesine” karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, …