Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNMA HK.

KARAR: İDARENİN ŞİKAYET BAŞVURUSUNA SÜRESİ İÇERİSİNDE CEVAP VERMEMESİ HALİNDE BAŞVURU SAHİBİ CEVAP VERME SÜRESİNİN BİTİMİ TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNMALIDIR.

KARAR NO : 2015/2087

KARAR TARİHİ : 04.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…Bakılan davada, davacının 25.07.2014 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikâyet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikâyetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun, süresinde olduğu anlaşıldığından ve dolayısıyla dava konusu işlemin davacıların birinci iddiasının süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığından işlemin iptali gerekirken davanın reddi yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Mahkeme kararının; 10.09.2014 tarih ve 2014/UY.II-3096 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, davacının ikinci iddiasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptaline ilişkin bölümüne gelince; … 4734 sayılı Kanun‘un 59. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “yargılama sonu” kavramı ile hüküm mahkemesince verilen kararın kastedilmiş olduğunun kabulü gerekmekte olup, ilk derece mahkemesince kişi hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuş olsa dahi, idarece veya mahkemece yasaklama kararı verilmedikçe ilgili kişinin ihalelere katılmasına hukuki bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemin davacının ikinci iddiasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından bu kısmın iptali isteminin reddi gerekirken iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir…