Hakkakul Logo Beyaz

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARINDA KURUMUN İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN YAYIMLANAN EKSİKLİKLER KARARIN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ ON GÜN İÇİNDE TAMAMLANMALIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-54

“… Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin aslının yada noter onaylı örneğinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksiklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 30.12.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 31.12.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 10.01.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir…”