Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAKİ İDDİALAR HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU TARAFINDAN BAŞVURU SAHİBİNİN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAKİ İDDİALARININ ŞİKÂYET AŞAMASINDA ÖNE SÜRÜLÜP SÜRÜLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN İNCELENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/MK-186

“… 4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56. maddesinin 2. fıkrasında, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler” kuralına yer verilmiştir. Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyete konu edilen iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacıların şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usûl kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden, davacının rehber personele dair iddialarının incelenmesi gerekirken, bu iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle anılan iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesinin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.”