Hakkakul Logo Beyaz

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU NİHAİ KARARLA SONUÇLANDIRILMADAN İDARE TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

Karar No : 2022/UH.II-1428

Karar Tarihi : 16.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 41

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesi çerçevesinde, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikâyet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı 6’ncı maddesi çerçevesinde ise idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren on gün geçmedikçe idarece sözleşme imzalanamayacağı, bu sürenin bitimini izleyen günden (on birinci günden) itibaren Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulup bulunulmadığı Kurumun internet sayfasından sorgulanmadan, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılmış ise itirazen şikâyet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmaktadır.

İdarenin 06.10.2022 tarihinde aldığı ikinci ihale komisyonu kararına ilişkin başvuru sahibi tarafından 17.10.2022 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuruya yönelik idarece herhangi bir cevap vermediği ve 26.10.2022 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile sözleşme imzaladığı, başvuru sahibinin 04.11.2022 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereği idare tarafından itirazen şikayet başvurusunun nihai kararı sonuçlandırılmadan ihale konusu işe ilişkin sözleşme imzalanamayacağından idarece tesis edilen sözleşmenin imzalanması işleminin usulüne uygun olmadığı görülmekle birlikte, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli değişmediğinden söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.”