Hakkakul Logo Beyaz

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN KURULCA İNCELENMESİ GEREKİR

Karar No : 2022/UY.II-1621

Karar Tarihi : 21.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

“Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 11.11.2021 tarihli ve 2021/UY.II-2081 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen iddialara ilişkin  “… Netice itibarıyla, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların; şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç, itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna göre, başvuru sahibinin iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan uyuşmazlık konusu olan iddiaların bunu ileri süren istekliler tarafından iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde bu iddiaları incelemek ve sonuçlandırmakla yetkili makamlar nezdinde ileri sürülmesi de gerekmektedir.  

Buna göre, idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, idareye sunulan şikâyet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dâhilinde olduğu ileri sürülse dahi, söz konusu iddiaların, farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde ileri sürülme zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin bahse konu iddialarının (itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülen) hak kaybına uğradığını öğrendiği 02.08.2021 tarihinden itibaren on gün içinde yazılı şekilde ileri sürmesi, bir diğer deyişle başvuruda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 26.08.2021 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden de reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilmek suretiyle “Başvurunun reddine” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31.01.2022 tarihli E:2021/2522 ve K:2022/252 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.10.2022 tarihli ve E:2022/1504, K:2022/3894 sayılı kararında “…1) Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının şikâyet başvurusu üzerine idarece tesis edilen işlemin uygun bulunarak davacıların oluşturduğu iş ortaklığının iddialarının reddi bakımından davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

2) Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddi bakımından davanın reddine ilişkin kısmının incelenmesine gelince;

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı; öte yandan, 4734 sayılı Kanun‘un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında yer alan tüm iddiaların Kurum tarafından incelenmesinin gerektiği, başka bir anlatımla, itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı tarafından 12/08/2021 tarihli şikâyet başvurusunun idarenin 16/08/2021 tarihli işlemi ile reddi üzerine, 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usûl kurallarına uygun olarak 26/08/2021 tarihinde (süresi içerisinde) itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunda ileri sürülmemiş olsa dahi itirazen şikâyet başvurusunda yer alan hususların Kurulca incelenmesi gerekmekle birlikte, iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde yaklaşık maliyetin düşük ve hatalı hesaplandığına ilişkin iddiaların somutlaştırılmak suretiyle ileri sürüldüğü göz önüne alındığında, dava konusu Kurul kararının itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin bu kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemde şekil ve süreye ilişkin değerlendirmelerin iptaline karar verildiği,

 

Bu kapsamda alınan 07.12.2022 tarihli ve 2022/MK-336 sayılı Kurul kararında “1- Kamu İhale Kurulunun 11.11.2021 tarihli ve  2021/UY.II-2081 sayılı kararında yer alan itirazen şikayet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddedilmesine ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu 07.12.2022 tarihli ve 2022/MK-336 sayılı Kurul kararı üzerine başvuru sahibinin iddialarının esas incelemesi yapılmıştır.”