Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAKİ İDDİALAR HK

KARAR: BAŞVURU SAHİBİNİN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAKİ İDDİALARININ ŞİKÂYET AŞAMASINDA ÖNE SÜRÜLÜP SÜRÜLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN İNCELENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/MK-114

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  2021/724242 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Y… E… itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.01.2022 tarihli ve 2022/UH.I-127 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Davacı Y… E… tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 18.03.2022 tarihli ve E: 2022/359, K: 2022/555 sayılı kararı ile “… Olayda, davacı tarafından, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla yapılan 14.12.2021 tarihli şikâyet başvurusunun ihaleyi gerçekleştiren idarenin 16.12.2021 tarihli işlemi ile reddi üzerine, 24.12.2021 tarihli dilekçe ile Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuruda idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almayan iddiaların yer aldığı, ancak davalı idare tarafından anılan iddiaların idareye verilen şikâyet dilekçesinde yer almadığı ve bu nedenle itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığından bahisle bu iddialar bakımından başvurunun şekil yönünden reddine karar verildiği, diğer taraftan uyuşmazlık konusu olan iddiaların bunu ileri süren davacı tarafından iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde bu iddiaları incelemek ve sonuçlandırmakla yetkili makamlar nezdinde ileri sürülmesi de gerektiğinden hareketle, uyuşmazlığa konu hususun 14.12.2021 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 24.12.2021 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğundan bahisle davacının iddialarının süre yönünden de reddedildiği anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinin dördüncü fıkrasında, “Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması, bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.” kuralı yer almakta olup, bu kuralla idari yargı mercilerine, bireysel işlemlerin yargısal denetiminde bu işlemlerin dayanağı ikincil nitelikteki düzenleyici işlemleri ihmâl etme yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrasını daraltması nedeniyle, dayanağı Kanun’a aykırı olan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinin onuncu fıkrasının ihmâl edilerek Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde inceleme yapılması gerekmektedir.

Kanun‘un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunda yer alan iddialarının incelenmesi gerekirken, bu iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde şikâyet başvurusunda ileri sürülmemiş olsa dahi itirazen şikâyet başvurusunda yer alan hususların incelenmesi gerektiği göz önüne alındığında, 14.12.2021 tarihli şikâyet başvurusunun idarenin 16.12.2021 tarihli işlemi ile reddi üzerine 24.12.2021 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusu süresinde olduğundan, dava konusu Kurul kararının başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu Kurul kararının, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddedilmesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.”