Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLMESİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLMESİ KURUM TARAFINDAN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN İNCELENİP SONUÇLANDIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-1121

“… başvuru sahibinin iddiasının 29.07.2022 tarihli ihale ilanına yönelik olduğu, bu nedenle, şikâyet konusu işlemin fark edilmesi veya öğrenilmesi gereken tarih olan 29.07.2022 tarihini izleyen 10 (on)  gün içinde 08.08.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.08.2022 tarihinde E… A.Ş.nin şikâyet başvurusu neticesinde idarece verilen başvurunun süresinde olmadığı yönündeki red kararının A… A.Ş.ye de tebliği üzerine doğrudan Kuruma 14.09.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu çerçevede idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Öte yandan, başvuru sahibi 20.09.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ek dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusundan feragat ettiklerini ve sehven yatırdıkları başvuru bedelinin iadesini talep etmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu”  başlıklı 56’ncı maddesinde “…Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18’inci maddesinde “(1) İtirazen şikayet başvuruları;

(4) Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde itirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesi Kurum tarafından itirazen şikâyet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmemektedir.”