Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNU İNCELEME YETKİSİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNU İNCELEYİP KARAR VERME YETKİSİ KURULA AİTTİR.

KARAR NO : 2014/1122

KARAR TARİHİ : 07.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 9. İdare Mahkemesi)

…Dosyanın incelenmesinden: D. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü tarafından 2010/4711 ihale kayıt numarası ile 24.05.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan  “Suşehri Cazibe Sulaması 3. Kısım Yapım İşi” ihalesinin davacı firma üzerinde kaldığı, ancak ihalenin şikâyet ve itirazen şikâyete uğraması sonucunda Kamu İhale Kurulunun 28.06.2010 tarih ve 2010/UY.H-1848 sayılı kararı ile şikayetçinin iddiasının haklı bulunarak İhaleye teklif veren bir şirketin daha ihale dışı bırakılması gerektiği yönünde karar verilmesi üzerine idarece yeniden yapılan değerlendirme sonucu ihalenin 28.07.2010 tarih ve 1313-4104 sayılı ihale komisyon kararı yine davacı firmanın üzerinde kaldığı, idarenin bu kararına karşı da şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvurulması sonucunda davalı idarenin 23.08.2010 tarih ve 2010/UY.II-2489 sayılı kararı ile şikayetçinin iddiaları doğrultusunda  aşırı  düşük teklif sınır değerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine  karar verildiği, bunun üzerine ihaleyi yapan idarece 02.09.2010 tarih ve1591-4842 sayılı yazı ile davacı firmanın teklifinin aşırı düşük bulunması nedeniyle bu konuda yazılı açıklama yapılmasının istenildiği, davacı firmanın 15.09.2010 tarihli yazıyla bu  hususta açıklamada bulunulmayacağını ihaleyi yapan idareye bildirmesi üzerine ihaleyi yapan idarece Kamu ihale Kurulu kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda davacı firmanın açıklama yapmaması nedeniyle ihale dışı kaldığı ve ihalenin 2. Sıradaki şirkete verildiğine dair  21.09.2010 tarih ve 1716-5156 sayılı komisyon kararının alındığı davacı firma tarafından davalı İdarenin 28.06.2010 tarih ve 2010/UY.II-1848 sayılı kararı ile 23.08.2010 tarih ve 2010/UY.II-2489 sayılı kararı ayrıca ihaleyi yapan idarece alınan 21.09.2010 tarih ve 1716-5156 sayılı komisyon kararının iptali istemiyle Mahkememizin 20.04.2011 tarih E:2010/2280,K:2011/662 sayılı kararı ile davanın  Kamu İhale Kurumu tarafından verilen nihai kararlarının iptali istemini içeren kısımlarının doğrudan mahkemenin incelemesine tabi olduğu ancak Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğünce yapılan  ihaleye dair ihale komisyonunun 21.09.2010 tarihli kararının 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluna tabi olduğu, bu durum dikkate alındığında istemleri değerlendirecek idari ve yargı mercilerinin farklı olması itibariyle bu istemler arasında tek dilekçe ile dava açılabilecek nitelikte maddi ve hukuki bağlılık bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca davaların ayrı ayrı açılması gerektiğine karar verildiği, bu kararın tebliği üzerine davacı firma tarafından yasal süresi içinde yenilenen dilekçede bu defa itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 26.10.2010 tarih ve 14761 saylı Kamu İhale Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı işleminin dava konusu edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden kurumun karar organının Kamu İhale Kurulu olduğundan, itirazen şikâyet başvurularının Kurul tarafından değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Buna göre davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusu üzerine davalı idarenin karar organı olan Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme yapılması suretiyle nihai bir karar verilmesi gerekirken söz konusu başvurunun Kurumun İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline, …