Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN SONUÇLANMASI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU NİHAİ KARARLA SONUÇLANDIRILMADAN SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

KARAR NO : 2022/UM.II-1554

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 41, 42 ve 42

“Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler ve ilgili belgelerin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta yer aldığı, mevcut ihale dokümanında ise sözleşme öncesi istenilebilecek belgelere ek olarak Teknik Şartname’nin “Sözleşme İmza Tarihinde İstenilen Belgeler” başlıklı A maddesi uyarınca sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği, anılan düzenlemeye yönelik süresi içerisinde yapılmış bir başvuru olmadığından ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Sözleşme İmza Tarihinde İstenilen Belgeler” başlıklı A maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibine 14.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeleri ile %6 oranında kesin teminatının sunulmasının istendiği, buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartname’nin “Sözleşme İmza Tarihinde İstenilen Belgeler” başlıklı A’ıncı maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı, bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde, ihalelerde idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibi tarafından 26.10.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmasına rağmen İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde yer verilen yasal süreler dikkate alınmadan 03.11.2022 tarihinde idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması talep edilen belgelerin açıkça sözleşmeye davet yazısında belirtilmesi gerektiği dikkate alındığında, 14.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısının idarece usulüne uygun olarak düzenlenmediği, idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olarak sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle sözleşmeye davet yazısının yeniden gönderilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”