Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN SÜRESİNDE YAPILMAMASI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRESİNDE YAPILMAMIŞSA ŞEKİL EKSİKLERİNİN KAMU İHALE KURUMU’NUN İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN YAYIMLANMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-1226

“Başvuru sahibine 08.08.2022 tarihinde tebliğ edilen idarenin şikâyete cevap yazısında on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği şeklinde başvuru merci ve süresinin doğru belirtildiği halde başvuru sahibinin, 4734 sayılı Kanunun … hükümleri gereği şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararın kendisine bildirilmesini izleyen 10 gün içinde en geç 18.08.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken Mahkemeye başvurduğu, Mahkemece verilen idari merci tecavüzü kararının Kuruma ulaştığı 06.10.2022 tarihi itibariyle ise Kuruma itirazen şikâyet başvurusu süresinin geçmiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılması gerektiği belirtilmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma ulaşan belgeler arasında başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, başvuru süre yönünden uygun olmadığından söz konusu eksikliklerin Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.”