Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRE YÖNÜNDEN UYGUN OLMADIĞINDAN BAŞVURUYA YÖNELİK DİĞER EKSİKLİKLERİN KURUMUN İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN YAYIMLANMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.IV-1264

“Başvuru sahibi tarafından 06.07.2022 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararına yönelik olarak 13.07.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin on günlük süre içerisinde bir karar almadığı, bu durumda zımni red işleminin oluştuğu, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un … hükümleri gereği, idarenin on günlük karar alma süresinin bitimini izleyen on günlük süre içinde en geç 04.08.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken Mahkemeye başvurduğu, Mahkemece verilen idari merci tecavüzü kararının Kuruma ulaştığı 13.10.2022 tarihi itibariyle ise Kuruma itirazen şikâyet başvurusu süresinin geçmiş olduğu, dolayısıyla Kuruma başvurunun süresinde yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılması gerektiği belirtilmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma ulaşan belgeler arasında başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, başvuru süre yönünden uygun olmadığından söz konusu eksikliklerin Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.”