Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇELERİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇELERİNDE BAŞVURUDA BULUNULAN HUSUSLARIN SOMUT BİR BİÇİMDE, MEVZUATA AYKIRI BULUNMA SEBEPLERİ İLE BİRLİKTE GÖSTERİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-743

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde bulunan hükümlere göre, dilekçelerde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillere yer verilmesi gerekmekte; aynı hususa ilişkin olarak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan açıklamada ise başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği, işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmelik’in 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı ifade edilmektedir.

 

Yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu iddiasında, e-teklif kapsamında beyan ve idareye ibraz edilen bilgi ve belgeler ile ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen belgeler ifadesine yer verilmiş olup, bahse konu ifadeden başvuru sahibinin hangi bilgi ve belgeleri işaret ettiğinin belirsiz olması nedeniyle somut bir aykırılık iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”