Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇESİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİ İMZALAYAN KİŞİYE AİT İMZA BEYANNAMESİNİN ASLININ YA DA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİNİN İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNDE YER ALMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-477

“Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer almadığı, dilekçe ekinde sunulan imza sirkülerinin de asıl ya da yetkili mercilerce onaylı örnek olmadığı, renkli fotokopi olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 22.03.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 28.03.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 07.04.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”