Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BAŞVURU SAHİBİ; BAŞVURU KONUSUNU, SEBEPLERİNİ VE DAYANDIĞI DELİLLERİ GÖSTERMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/296

KARAR TARİHİ : 03.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

…davacı şirket tarafından itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen 1., 2. ve 3. İddiaların reddine yönelik Kurul kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır …

Yukarıda yer verilen açıklamalar karşısında davacının itirazen şikâyet başvurusunda yer alan;  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi oluşturan birim fiyatlar ve rayiçlerle ilgili bir liste sunulup sunulmadığının idarece istekliye verilen analiz formatına ve mevzuata uygun analizler düzenlenip düzenlenmediğinin. analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret tutarının üzerinde olup olmadığının, analizlerle ilgili girdilerin Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45. maddesi açıklaması gereğince incelenmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu hesap cetvelinde yer alan iş kalemlerine ait miktar ve fiyatların çarpım ve toplamlarında aritmetik hata yapılıp yapılmadığının tekrar incelenmesi gerektiği yolundaki iddialarının somut ve ciddi nitelikte iddialar olduğu ve bu iddiaların yer aldığı başvurunun, 4734 sayılı Kanun‘un 54. Maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmelik’in 8. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığının kabulü gerekmektedir.

Bu durumda; dava konusu Kurul kararının davacı şirketin 2 ve 3 numaralı iddiaları yönünden başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Anılan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının; itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen 2 ve 3 numaralı iddiaların şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş kalemlerinin metrajlarını düşük göstererek maliyetini düşürdüğü yolundaki iddia yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptali istemi yönünden davanın reddine…