Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ İDDİALAR HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNE KONU EDİNİLEN İDDİALARIN SOMUT DELİLLERE DAYANMASI GEREKTİĞİNİ İFADE EDEN YASA HÜKMÜ KATI ŞEKİLDE UYGULANMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/1812

KARAR TARİHİ : 14.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…Temyize konu Mahkeme kararının; 18.04.2014 tarih ve 2014/UH.II-1876 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; davacının birinci iddiasının (aşırı düşük teklif açıklamasının süresinde verildiği iddiası) geçerli olmadığına ilişkin kısmına yönelik davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Mahkeme kararının; 18.04.2014 tarih ve 2014/UH.II-1876 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, davacının ikinci iddiasının ehliyet ve şekil yönünden reddine ilişkin kısmına yönelik kısmına gelince;

… Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi hâlde, Kanun‘da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

Ayrıca; ihale dokümanını satın alıp anılan ihaleye teklif veren davacı, gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünü kazandığından ve dava konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekmektedir.

Bu durumda; davacının itirazen şikâyet başvurusunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinde yer alan düzenlemelere aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken ehliyet ve şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.