Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ İDDİALAR HK.

KARAR: KURUL İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNE KONU EDİNİLMİŞ İDDİALARIN TAMAMINI İNCELEMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 20154/232

KARAR TARİHİ : 26.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

…Olayda, davacı ortaklık tarafından davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunda yaklaşık maliyet hesabına kıdem tazminatı, yıllık izin ücretleri, atıkların çöp döküm sahasına nakline ilişkin giderlerin de eklenmesi gerektiği, araç ve akaryakıt giderlerinin eksik hesaplandığı, idari şartnamenin 25.maddesinde sigorta, sermaye faizi ve diğer giderleri hesaplamak üzere verilen formül ile birim fiyat tarifelerinde verilen formülün farklı olduğuna yönelik itirazlarda bulunduğu, davalı idarece dava konusu işlem ile kıdem tazminatı, atıkların çöp döküm sahasına nakline ilişkin giderler ile formüle ilişkin itirazlara yönelik karar verildiği, işçilerin yıllık izin ücretleri, araç giderleri ve yakıt gideri ile ilgili olarak bir inceleme yapılmadığı, 4734 sayılı Yasa ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda metni yazılı hükümlerine göre itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddiaları yönünden inceleneceğinin hüküm altına alındığı, oysa davalı idarece yapılan itirazların tüm yönleri ile incelenmediği sonucuna varılmıştır.