Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN EKİ HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİNİN BAŞVURUDA BULUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR İMZA BEYANNAMESİNİN ASLINA YA DA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİNE İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ EKİNDE YER VERİLMEDİYSE BAŞVURU ŞEKİL BAKIMINDAN MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.IV-929

“Başvuru sahibinin, başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer almadığı, başvurunun bu haliyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliğin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 18.07.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 20.07.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresini izleyen ilk işgünü olan 01.08.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”