Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ HK.

KARAR: İDARECE 10 GÜNLÜK KARAR ALMA SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA BİR CEVAP VERİLMESİ HALİNDE İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİ İDARENİN CEVAP VERDİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

KARAR NO : 2014/1430

KARAR TARİHİ : 10.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

…Kurul kararının davacıların birinci iddiasının süre yönünden reddine dair kısmı yönünden incelendiğinde; ihale üzerinde kalan şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin uygun olmadığına dair 25.07.2014 tarihinde idareye sunulan ilk şikâyet dilekçesinde yer verildiği, bu iddiaya ilişkin olarak idarece 10 günlük karar alma süresi sona erdikten sonra 13.08.2014 tarihinde karar alındığı, bu durumda aktarılan Kanun hükmü uyarınca başvuru sahibi tarafından, idarece karar alınması gereken son gün olan 04.08.2014’den itibaren 10 gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak bu sürenin son günü olan 14.08.2014’den sonra 19.08.2014 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden dava konusu işlemde bu kısım yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlemin ihale üzerinde bırakılan şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı hakkında açılmış kamu davası bulunması nedeni ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik yapılan başvurunun reddine yönelik ikinci kısmı yönünden ise; ihaleyi kazanan A. İnşaat Gıda Canlı Hayvan San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarısından fazla hissesine sahip ortağı hakkında açılmış kamu davası bulunduğu, anılan Davada Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/349 E., 2013/129 K. sayılı kararıyla  H.R.P’nin işlediği fiillerin ihaleye fesat karıştırma kapsamında olmadığı, görevi kötüye kullanma suçu olduğu yönünde karar verilmiş ise de, 4734 sayılı Kanun’un 59. maddesinde belirtilen “yargılama sonuna kadar” ifadesinden yargılamanın tamamıyla sonuçlandırılmasının anlaşılması gerektiği sonucuna varıldığından ilgili mahkeme kararının temyiz istemiyle Yargıtay’da bulunduğundan dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.