Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI HK.

KARAR: MAHKEMENİN YAPILAN BAŞVURUYU İNCELEYEBİLMESİ İÇİN BİR ÖN KOŞUL NİTELİĞİNDE OLAN ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/423

KARAR TARİHİ : 19.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlıkta; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenleme dikkate alındığında, ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak; garsonlar için resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının İdari Şartname’de ve birim fiyat teklif cetvelinde 285,5 gün Teknik Şartname’de 293,5 gün olarak belirlenmesinin isteklileri tereddüde düşürdüğü ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği hususu açık olduğundan dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen Yasa hükümleri uyarınca zorunlu başvuru yolları olarak öngörülen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının ilgili idarelerce karşılanmaması halinde, bu karara karşı dava açılması gerektiğinden, bu yola başvurulmadan dava dilekçesinde yer alan, teknik şartnamede belirlenen yemeklere konulacak malzemenin gramajının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğuna yönelik iddianın esasının inceleme olanağı bulunmamaktadır.

Dolayısıyla itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği diğer hususlara yönelik olarak davalı idarece sunulan açıklamalarda herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilemediğinden dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak; garsonlar için resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının belirlenmesine ilişkin kısmının iptaline, davanın teknik şartnamede belirlenen yemeklere konulacak malzemenin gramajının mevzuata uygun düzenlenmediğine yönelik kısmının incelenmeksizin reddine, diğer iddialara yönelik kısmının reddine…