Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET YOLUNA BAŞVURULMASI HK.

KARAR: MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA İDARİ BAŞVURU SÜRECİNDE İDAREYE ŞİKÂYET YOLUNA BAŞVURULMADAN İTİRAZEN ŞİKÂYET YOLUNA BAŞVURULAMAZ

KARAR NO : 2022/UM.I-1396

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

“… mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru sahibi tarafından öncelikle idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiğinden bu iki aşamalı idari başvuru  sürecinde idareye şikâyet yoluna başvurulmadan itirazen şikâyet yoluna başvurulamayacaktır. Bu çerçevede şikâyet başvurusu; Kurul kararının alınmasından önceki süreçte uyuşmazlık konusu hususla ilgili tarafların haklarını veya mevcut hukuki durumlarını sınırlayan ya da değiştiren bir zorunlu idari başvuru yolu olup, idarelere kendi vakıa, gerekçe ve delillerini ileri sürme fırsatı tanıyarak Kurul kararına ilişkin idari usulün bir parçası olması nedeniyle, önemli bir usuli güvence teşkil etmektedir.

Bu itibarla İhalelere Yönelik Başvurular hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilecektir. 

Buna göre Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarihin, başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmış olup, başvuru sahibinin idareye başvurmadan doğrudan Kamu İhale Kurumuna yaptığı şikayet başvurusunun, 12.10.2022 tarihinde idare kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından numune teslim tarihi olarak belirtilen üç günlük sürenin Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde belirtilen “Kalıptan çıkma Karabağlar Belediyesi yazısı olacaktır” şartı için yeterli bir süre olmadığı, kurumdan logo tedariği, kalıp çalışmalarının yapılması, hazırlanıp montaj işlemi için, fabrikaların şehir dışında olması, nakliye vb süreçler nedeniyle en az on gün olması gerektiği iddia edilmektedir.

Uyuşmazlık konusu olan iddiaların bunu ileri süren taraflarca iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde bu iddiaları incelemek ve sonuçlandırmakla yetkili makamlar nezdinde ileri sürülmesi gerekmektedir.

Buna göre numunelerin 23.09.2022 tarihine kadar teslim edilmesini bildiren idare yazısının 20.09.2022 tarihinde EKAP’tan başvuru sahibine tebliğ edildiği, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde, daha açık ifadeyle on günlük şikâyet süresinin son günü olan 30.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 12.10.2022 tarihinde başvuru dilekçesinin idare kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin “numune teslim tarihi olarak belirtilen üç günlük sürenin Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde belirtilen “Kalıptan çıkma Karabağlar Belediyesi yazısı olacaktır” şartı için yeterli bir süre olmadığı, kurumdan logo tedariği, kalıp çalışmalarının yapılması, hazırlanıp montaj işlemi için, fabrikaların şehir dışında olması, nakliye vb süreçler nedeniyle en az on gün olması gerektiği”ne yönelik iddialarının uyuşmazlığa konu hususun öğrenilmiş olduğu 20.09.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde başvuruya konu edilmesi ve somut durumda en geç 30.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar şikayet başvurusunda bulunulması  gerekirken bu süre geçtikten sonra 12.10.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”