Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU İDDİALARI HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU, İSTEKLİLERİN İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU ETTİKLERİ İDDİALARIN TAMAMINI İNCELEMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/818

KARAR TARİHİ : 07.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin Çanakkale Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 22.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemizce Gerçekleştirilecek Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmeti Alımı” ihalesine katılarak sunduğu 22.402.036,41 TL’lik teklifin idarece hesaplanan asgari işçilik maliyeti olan 22.402.039,89 TL’nin altında kaldığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması üzerine 29.01.2015 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye yaptığı şikayet başvurusunun idare tarafından 04.02.2015 tarihli işlem ile reddedilmesinin ardından yapılan itirazen şikayet başvurusunun 25.02.2015 tarihli ve 2015/UH.II-663 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı şirketin 11.02.2015 tarihli dilekçe ile özetle; kendisi tarafından verilen tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ikramiye için teklif etmiş oldukları birim fiyatın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden yüksek olduğu ve toplam teklif tutarının asgari işçilik maliyetini karşıladığı, Kamu İhale Kurumu işçilik modülü üzerinden kendisi tarafından yapılan hesaplamanın hukuka uygun olduğu ve dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarının yer aldığı, ancak Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu kararında, bu hususları dikkate alınmaksızın ve kararda bu iddialar karşılanmaksızın ihalede teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı şirketin, şikayeti, itirazen şikayet ve dava dilekçesinde yer verdiği iddiaları hesaplamanın hatalı yapıldığına yönelik olup bu iddiaların kabulü halinde sunmuş oldukları teklifin asgari işçilik maliyetini karşılayacağına ilişkindir.

Hal böyle olunca, uyuşmazlığın çözümü davacı şirketin sözü edilen bu iddialarının incelenmesini gerektirmekte olup 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan kuralları da davacı şirketin iddialarının karşılanmasını gerektirdiği halde iddialarını Kanunda öngörüldüğü şekilde incelenmeyerek itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görüldüğünden, davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.