Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYETTE BULUNAN İSTEKLİ HK.

KARAR: İDARECE İTİRAZEN ŞİKAYETTE BULUNAN İSTEKLİYE AİT TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.II-1505

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“İdarece başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak ihale komisyonu kararında yer verilen düzenlemenin “Kitlerin tamamı için aşağıdaki özellikleri içeren bir liste ile her kalem malzemenin birer orijinal prospektüsü teklif sıra no ile numaralandırılarak idare tarafından talep edilmesi halinde sunulacaktır.(CD -DVD olarak sunulabilir).” olduğu, her ne kadar anılan düzenleme İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer almakta ise de, düzenleme içeriğinde yer verilen  “idare tarafından talep edilmesi halinde” şeklindeki ifadenin madde düzenlemesinden prospektüslerin idarece ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde sunulması gerektiğinin anlaşıldığı,  

 

Bu bağlamda, ihaleye katılan tüm istekliler açısından madde kapsamında yer verilen “idare tarafından talep edilmesi halinde” şeklindeki ifadeden idarenin ihtiyaç duyması ve talep etmesi üzerine sunulması gerektiği yorumuna ulaşılan prospektüslerin bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği ve prospektüsleri teklif kapsamında sunmayan isteklilerin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı,

 

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer verilen ilk cümlede teklif dosyası kapsamında ve yeterlik değerlendirmesinde sunulmak üzere, cihaz ve kit ile ilgili teknik dokümanların sunulmasına yönelik düzenleme yapıldığı, sunulacak teknik dokümanlara parantez içinde katalog, broşür, prospektüs vb. denilerek örnekleme şeklinde yer verildiği, anılan düzenleme çerçevesinde idarece teklif edilen cihazlara ilişkin olarak teknik değerlendirme yapılmak üzere katalog, broşür, prospektüs vb. sunulmasının öngörüldüğü,

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif dosyasında prospektüsleri eksik sunulan “bikarbonat, etanol, IgA, IgG, IgM, kolinesteraz, CK-MB testlerine” ilişkin teknik değerlendirme yapılmak üzere başkaca herhangi bir teknik doküman sunulmadığı, itirazen şikâyet başvurusunda da söz konusu malzemelere ilişkin prospektüslerin eksik sunulduğunun kabul edildiği ve teknik değerlendirme yapmak üzere başkaca bir teknik dokümana yer verildiğine yönelik bir iddia bulunmadığı dolayısıyla idarece başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde sonucu itibariyle mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”