Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYETTE ŞEKİL EKSİKLİKLERİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYETTE, BAŞVURU SAHİBİNİN ŞEKİL EKSİKLİKLERİNİ TEBLİĞ TARİHİNİ TAKİP EDEN 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLAMAMASI DURUMUNDA BAŞVURU REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UM.IV-208

“Anayasa’nın 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup idare tarafından sonraki başvuru merci ve süresine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından tesis edilen işlemlerde anayasal yükümlülüğün yerine getirilmeyerek aday, istekli ve istekli olabileceklere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve idareye verilen şikâyet dilekçesinin bir örneğinin idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu şekil eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 25.01.2022 tarihli ve E.2022/1416 sayılı yazı ile başvuru sahibine tebligat çıkarıldığı ve anılan tebligatın 26.01.2022 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, yapılan tebligatta şekil eksikliklerinin tebligatın ulaşmasından itibaren yasal başvuru süresi olan on günlük süre içerisinde giderilmesi durumunda esasın incelenmesine geçileceği belirtilmiştir. Ayrıca, anılan şekil eksikliklerinin tebligatla verilen sürenin sonuna kadar Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı da anlaşılmıştır.

 

Ancak şekil eksikliklerine ilişkin yapılan tebligatın, başvuru sahibine tebliğ edildiği 26.01.2022 tarihini takip eden 10 günlük süre içerisinde (07.01.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”