Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYETTE BAŞVURUDA BULUNULAN HUSUSLAR HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYETTE, BAŞVURUDA BULUNULAN HUSUSLARIN DİLEKÇELERDE SOMUT BİR BİÇİMDE VE MEVZUATA AYKIRI BULUNMA SEBEPLERİ İLE BİRLİKTE GÖSTERİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-397

“Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlenmiş olup, bu görevler arasında ihale komisyonunun yerine geçip tüm yeterlik değerlendirmesini idare adına yapma görevi yer almamaktadır. Kurum tarafından yapılacak incelemenin, başvuru sahibinin iddiasında konusu ettiği hususlarla ve idarenin bu yöndeki beyanlarıyla sınırlı olması ve Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmaması sebebiyle, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelemiş olduğu iddia konusu hususların tüm isteklileri kapsayacak şekilde Kurum tarafından yeniden incelenmesi talebini içeren söz konusu başvurunun, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun bir başvuru olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükme göre şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”e yer verilmesi zorunlu olduğundan ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan açıklamaya göre de başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasının genel nitelikli Kanuna aykırılık talebi şeklinde olduğu; aykırılık sebepleri ve dayanakları ortaya konulmadığından bu iddia bakımından inceleme yapılamayacağı, bu haliyle tüm tekliflerin yeniden incelenmesi sonucunu doğurduğu anlaşılan başvuru sahibinin iddiasının reddi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.”