Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ İSTENDİĞİ DURUMLARDA BU BELGELERİN TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN BELGELENDİRME KURULUŞLARINCA DÜZENLENMESİ ZORUNLU OLUP İHALE VEYA SON BAŞVURU TARİHİNDE GEÇERLİ OLMASI YETERLİDİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.II-837

“… mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, yeterlik kriteri olarak Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu,  Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmasının zorunlu olmadığı, kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterli olduğu,  iş ortaklığında ise ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede yukarıda yer verilen tespit ve incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan E… A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı S… A.Ş. istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Kalite Yönetim Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlendiği,  söz konusu belgelerin ihale tarihi itibariyle de geçerli oldukları anlaşıldığından, söz konusu belgelerin kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

D…Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Kalite Yönetim Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlendiği, söz konusu belgelerin ihale tarihi itibarıyla geçerli oldukları anlaşıldığından, söz konusu belgelerin kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”