Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILAN İSTEKLİLER YARGILAMA SONUNA KADAR KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILAMAZLAR.

KARAR NO : 2014/1410

KARAR TARİHİ : 21.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11, 58

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 23.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çamaşır Yıkama, Kurutma, Ütüleme ve Paketleme Hizmet Alımı İşi” ihalesine davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı dâhil 4 isteklinin katıldığı, ihalenin davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, müdahil şirketler tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 10.02.2014 tarih ve 2014/UH.1-847 sayılı Kurul kararıyla ihalede düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, 19.02.2014 tarihli İhale Komisyonu kararıyla düzeltici işlem belirlenerek, müdahil şirketlerden oluşan ortak girişimin teklifinin birinci ucuz, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin ise ikinci ucuz olarak belirlenmesine karar verildiği, bilahare davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından 10.03.2014 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine,31.03.2014 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 2014/UH.1-2351 sayılı kararıyla reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

  …

Davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan 5 numaralı iddiasına ilişkin olarak; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 2. maddesine göre, kovuşturmanın, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade ettiği, 4734 sayılı Kanunun 59. maddesinde geçen, ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58. maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar ifadesinin de, hakkında kamu davası açılan kişilere, haklarında kamu davası açıldığının tebliğinden itibaren, yargılama sonuçlanıncaya kadar yani hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi kapsadığı, dolayısıyla, haklarında kamu davası açılan bu kişilerin yargılama sonuna kadar, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, haklarında kamu davası açılan kişilerin, açılan kamu davasının kendilerine tebliğinden başlayarak, yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları açıktır.

Buna göre; A. Hiz. Org. înş. ve San. Ltd. Şti.nin ortağı K.K’nin Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince ihaleye fesat karıştırma suçundan on ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi uyarınca 01.10.2013 tarihinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu kararın 27.11.2013 tarihinde kesinleştiği, dolayısıyla yargılamanın sonuçlandığı, ihalenin ise 23.10.2013 tarihinde yapıldığı dikkate alındığı, ihale tarihi itibarı ile K.K hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan açılan kamu davasının halen devam ettiği, haklarında kamu davası açılması nedeniyle yasaklama kararı bulunan gerçek kişilerin bir sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip ortağı olmaları halinde bunların ortağı olduğu sermaye şirketlerinin ihalelere katılmasının mümkün olmadığı, bu itibarla, kamu davası açıldığı tarihte K.K’nin A. Hiz. Org. înş. ve San. Ltd. Şti.nin %90 pay oranı ile ortağı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale üzerinde bırakılan B. Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti. – A. Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup, aksi yönde tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının; itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan 5 numaralı iddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusunun iptaline, 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 numaralı iddialarının reddine ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine …” olmak üzere dava konusu işlemin “kısmen kabul/kısmen reddine…