Hakkakul Logo Beyaz

Kamu görevinden ayrılanların yapamayacakları işlere ilişkin yasağın kapsamı ayrılmadan önceki görev ve faaliyet alanlarıyla sınırlıdır.

Karar No : 2015/663

Karar Tarihi : 19.02.2015

İlgili Kanun No : 2531

İlgili Madde No : 2

(Danıştay 13. Dairesi)

…Uyuşmazlık, ihaleyi yapan kurumun, iş deneyim belgesinin adına düzenlendiği ve şirketin %52 hissesine sahip olan ortağı A.K’nin daha önce çalıştığı kurum olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve şirket ortağının ihaleye katılma yasağının şirket hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile ilgilidir. Bu çerçevede, 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile getirilen yasağın kapsamının tam olarak ortaya konulması gerekmektedir. Söz konusu kanun maddesinde, yasaklamanın salt ilgili daire, idare, kurum ve kuruluşta kamu görevlisi olmaktan kaynaklanmadığı, yasağın kapsamının kamu görevlisinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamama, taahhüde girememe, komisyonculuk ve temsilcilik yapamamayla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. A.K’nin kamu görevinden ayrılmadan önce en son Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde Ar-Ge Başmühendisliği'nde Yol ve Yapı Malzeme Mühendisi olarak görev yaptığı, ihale için sunduğu iş deneyim belgesinde ise, 15.01.2008-24.11.2010 tarihleri arasında aynı Bölge Müdürlüğü'nde Yol Yapım Başmühendisliği'nde görev aldığı anlaşılmaktadır.

          03.12.2014 tarihinde yapılan ara karar ile; ihale konusu işlerin bir bölümünün veya tamamının yapılmasını sağlamakla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hangi merkez veya taşra birimlerinin görevli olduğu, gerek denetim görevi aşamasında, gerekse ihale ve sözleşme uygulama sürecinin diğer aşamalarında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün bir görev ve sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, eğer Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün bir sorumluluğu bulunuyorsa, bu sorumluluğun hangi Başmühendislikçe yerine getirilmesi gerektiği Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sorulmuş; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından; ihale işlemlerinin merkez birimi olan Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldığı, ihale konusu işin yürütülmesinden ise Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Üstyapı Başmühendisliği'nin sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, 2531 sayılı Kanun'da öngörülen yasağın kapsamının kamu görevlisinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularla sınırlı olduğu, anılan ihalenin Karayolları Genel Müdürlüğü Program İzleme Dairesi Başkanlığı'nın, ihale konusu işin yürütülmesi ve denetlenmesinin ise Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Üstyapı Başmühendisliği'nin sorumluluğunda yapıldığı; diğer taraftan, A.K’nin kamu görevinden ayrılmadan önce en son 7. Bölge Müdürlüğü'nde Ar-Ge Başmühendisliği'nde Yol ve Yapı Malzeme Mühendisi olarak görev yaptığı, ihale için sunduğu iş deneyim belgesine göre, 15.01.2008-24.11.2010 tarihleri arasında aynı Bölge Müdürlüğü'nde Yol Yapım Başmühendisliği'nde görev aldığı dikkate alındığında, dava konusu ihalede A.K hakkında 2531 sayılı Kanun'da öngörülen çerçevede bir yasağın söz konusu olmayacağı anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.