Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARINA İTİRAZ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU KARARINA İTİRAZ NİTELİĞİ TAŞIYAN BAŞVURULARA İLİŞKİN OLARAK KURUM TARAFINDAN AYRICA BİR DEĞERLENDİRME YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-665

“10.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, söz konusu kararın 06.04.2022 tarihli ve 2022/UY.I-452 sayılı Kurul kararının uygulanmasına yönelik olduğu, yaklaşık maliyetin ve sınır değerin hatalı hesaplandığı tespiti ile söz konusu hususun ihale sonucuna etkisinin idarece araştırılmasına yönelik düzeltici işlem kararının anılan Kurul kararı ile alındığı, diğer bir ifadeyle başvuru sahibinin iddialarının anılan Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.

Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Kurul kararına itiraz niteliği  taşıyan söz konusu başvuruya ilişkin olarak Kurum tarafından ayrıca bir değerlendirme yapılamayacağı ve 4734 sayılı Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde yer alan “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü çerçevesinde Kurumumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddialarının görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.”