Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARI HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA KAMU İHALE KURULU TARAFINDAN KARARA BAĞLANAN HUSUSLARIN YENİDEN İNCELEMEYE ALINMASINA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-181

“… mevzuat hükümlerinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği, itirazen şikâyet başvurusu üzerine hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemlerin idare tarafından ivedilikle yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca Kurul kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesindeki hüküm uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle mümkün olup, herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan başvuruya ilişkin olarak anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”