Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ İÇİN İDARİ YARGI MERCİLERİNE BAŞVURMAK GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-398

“Netice itibariyle; şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçesini belirtmek suretiyle verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmakta olup, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Yapılan incelemede, P… A.Ş. tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde alınan 09.06.2021 tarih ve 2021/UH.I-1141 sayılı Kurul kararının davaya konu edilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gereklerini yerine getirmek üzere alınan 23.02.2022 tarih ve 2022/UH.I-289 sayılı Kurul kararında, iş bu başvuruya konu edilen hususlar ile ilgili gerekli incelemelerde bulunulduğu, dolayısıyla başvurunun anılan Kurul kararlarına itiraz niteliği taşıdığı ve idari yargı mercilerine konu edilmesi gereken başvurunun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”