Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARI HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU KARARLARI İDARİ YARGI MERCİLERİNDE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİNDEN HAK KAYBINA UĞRANILMAMASI BAKIMINDAN KURUL KARARININ YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİYLE KURUMA BAŞVURUDA BULUNULMAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-536

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 Aynı Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hükme bağlanmış olup, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 57’nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.”